Organisatie

Wie zijn wij?

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen in een werkgebied van ruim 195.000 inwoners. Daarnaast zijn er schoolbibliotheken in de buitendorpen. Bij de stichting werken 70 medewerkers.

Doelstelling

De Bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat, kunst en cultuur. Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2020-2022.

Download Meerjarenbeleidsplan

Jaarstukken 2019

In de Jaarstukken van 2019 kun je teruglezen wat er allemaal tot stand is gekomen in onze organisatie. Om te downloaden kun je op de afbeelding klikken of op de knop hieronder. Het bestand is bijna 12 MB groot.

Download Jaarstukken 2019

Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheken Mar en Fean vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwilligerswerk.

Bekijk de vacatures


Ons managementteam

De directie

De directie van Bibliotheken Mar en Fean wordt gevormd door de directeur die tevens bestuurder is. De directeur is met de overige leden van het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is tevens het aanspreekpunt van de organisatie voor derden.  

Rixt Heegsma, directeur/bestuurder Bibliotheken Mar en Fean

Jouke Algra, Interim manager Programmalijnen

Hillie Haarsma, Manager Bibliotheken

Willemijn Schaapman, Beleidsadviseur

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheken Mar en Fean houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Op de realisatie van de doelstellingen en de strategie, maar ook op het risicobeheer en het financieel beleid. Daarbij houdt de Raad van Toezicht rekening met de belangen van de mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Ook wegen ze de belangen van de betrokkenen.

Leden raad van Toezicht

 • De heer Rick Steur; voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie
 • Mevrouw Ingeborg Hollak; lid Auditcommissie
 • De heer Tjalling Wiersma; lid Auditcommissie
 • De heer Sixtus Haverkamp; vice-voorzitter en lid Remuneratiecommissie
 • Mevrouw Mirjam Spagnoletti; secretaris (op voordracht van de Ondernemingsraad)
 • Mevrouw Carin van der Meij; lid

ANBI-status

Stichting Bibliotheken Mar en Fean heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een legaat met 25% extra kunt aftrekken van de belasting.

Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst.

Klokkenluidersregeling

Bij een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, kan advies ingewonnen worden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Of je raadpleegt in vertrouwen de interne adviseur van Bibliotheken Mar en Fean, Greetje Schlimbach, mailadres: g.schlimbach@bmf.nl

 

Adres

Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Wijde Noorderhorne 1
8601 EA  Sneek

 • (0515) 577156
 • info@bibliothekenmarenfean.nl
 • NL75RABO0335412289
 • KvK: 56928483
 • BTWnr: NL852365883B01

Stichting Bibliotheken Mar en Fean maakt deel uit van het Fries Bibliotheken Netwerk, een samenwerkingsverband van vijf basisbibliotheken en Bibliotheekservice Fryslân.


Wiesje Eppinga, Coördinator Educatie

Jeroen Grendelman, Marketing & Communicatie

Robert Stokkel, Coördinator Digitale Bibliotheek