Organisatie

Wie zijn wij?

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen in een werkgebied van ruim 195.000 inwoners. Daarnaast zijn er schoolbibliotheken in de buitendorpen. Bij de stichting werken 70 medewerkers.

Doelstelling

De Bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert. De Bibliotheek schept essentiële voorwaarden voor een leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen en groepen en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de kennissamenleving. De kernfuncties van de Bibliotheek zijn lezen, leren, informeren, ontmoeting en debat, kunst en cultuur. Er is een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de jaren 2020-2022.

Download Meerjarenbeleidsplan


Het jaarverslag dat je wél wilt lezen

Een jaarverslag is voor beleidsmakers, belangstellenden en liefhebbers. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar, in goede en slechte betekenis. Daarom wilden we dit jaar ook een bijzonder jaarverslag.

We hebben een aantal medewerkers geïnterviewd, zodat je hun verhaal kunt lezen. Nieuwe collega's en oude rotten in het vak. Collega's die je kunt tegenkomen in de uitlening en collega's die op de achtergrond werken.

Hoe hebben zij dit jaar ervaren? Over het gemis van het geroezemoes in de bibliotheek, het gemis van blije kinderen die boeken uitzoeken, het gemis van jou als bezoeker.

Het jaar van de tasjes is de titel. Om even stil te staan bij de duizenden tasjes met boeken die we hebben verzorgd voor alle lezers.

Met prachtige foto's van Erikjan Koopmans.


Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheken Mar en Fean vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwilligerswerk.

Bekijk de vacatures


Ons managementteam

De directie

De directie van Bibliotheken Mar en Fean wordt gevormd door de directeur die tevens bestuurder is. De directeur is met de overige leden van het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is tevens het aanspreekpunt van de organisatie voor derden.  

Rixt Heegsma, directeur/bestuurder Bibliotheken Mar en Fean


Willemijn Schaapman, Beleids-en bestuursadviseur


Tineke Boersma, Manager Bibliotheken


Wiesje Eppinga, Programmamanager


Peter de Bruijn, Manager Bedrijfsvoering


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheken Mar en Fean houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Op de realisatie van de doelstellingen en de strategie, maar ook op het risicobeheer en het financieel beleid. Daarbij houdt de Raad van Toezicht rekening met de belangen van de mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Ook wegen ze de belangen van de betrokkenen.

Leden raad van Toezicht

 • De heer Rick Steur; voorzitter en voorzitter Remuneratiecommissie
 • Mevrouw Ingeborg Hollak; lid Auditcommissie
 • De heer Tjalling Wiersma; lid Auditcommissie
 • De heer Sixtus Haverkamp; vice-voorzitter en lid Remuneratiecommissie
 • Mevrouw Mirjam Spagnoletti; secretaris (op voordracht van de Ondernemingsraad)
 • Mevrouw Carin van der Meij; lid

ANBI-status

Stichting Bibliotheken Mar en Fean heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een legaat met 25% extra kunt aftrekken van de belasting.

Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst.

Klokkenluidersregeling

Bij een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, kan advies ingewonnen worden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Of je raadpleegt in vertrouwen de interne adviseur van Bibliotheken Mar en Fean, Greetje Schlimbach, mailadres: g.schlimbach@bmf.nl

 

Adres

Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Wijde Noorderhorne 1
8601 EA  Sneek

 • (0515) 577156
 • info@bmf.nl
 • NL75RABO0335412289
 • KvK: 56928483
 • BTWnr: NL852365883B01

Stichting Bibliotheken Mar en Fean maakt deel uit van het Fries Bibliotheken Netwerk, een samenwerkingsverband van vijf basisbibliotheken en Bibliotheekservice Fryslân.


Wiesje Eppinga, Coördinator Educatie

Jeroen Grendelman, Marketing & Communicatie

Robert Stokkel, Coördinator Digitale Bibliotheek