Organisatie

Wie zijn wij?

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verzorgt het openbaar bibliotheekwerk in de gemeenten De Fryske Marren, Heerenveen en Súdwest-Fryslân. De stichting heeft 12 bibliotheekvestigingen in een werkgebied van ruim 195.000 inwoners. Daarnaast zijn er schoolbibliotheken in de buitendorpen. Bij de stichting werken 70 medewerkers.

Meerjarenbeleidsplan: Van waarde voor mensen

Download Meerjarenbeleidsplan

Uit het beleidsplan:

We ontwikkelen ons de komende jaren verder tot Mienskipsbibliotheek. Tot een bibliotheek van, voor én door de mienskip. Tot een bibliotheek die de mensen en de mienskip sterker maakt. De keuzes die we daarbij maken staan in dit meerjarenbeleidsplan.

Het beleidsplan kun je via de link hieronder downloaden.

Download het Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslag: hoe hebben we het gedaan in 2022?

Download het jaarverslag

Uit het jaarverslag:

In dit jaarverslag geven we de resultaten van de dienstverleningvan Bibliotheken Mar en Fean weer.
In de jaarrekeningleggen we verantwoording af over de financiëleresultaten van 2022, zowel van de gehele organisatie als per gemeente afzonderlijk.

Het jaarverslag kun je via de link hieronder downloaden.

Download het jaarverslag

ANBI-status

Stichting Bibliotheken Mar en Fean heeft een Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat je een schenking of een legaat met 25% extra kunt aftrekken van de belasting. Wil je hierover meer weten? Kijk op de site van de Belastingdienst.

ANBI-formulier BMF

Vacatures

Vacatures voor functies binnen Bibliotheken Mar en Fean vind je via de knop hieronder. Dit geldt zowel voor reguliere vacatures als vacatures voor vrijwilligerswerk.

Bekijk de vacatures

Ons managementteam

De directie

De directie van Bibliotheken Mar en Fean wordt gevormd door de directeur die tevens bestuurder is. De directeur is met de overige leden van het managementteam verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is tevens het aanspreekpunt van de organisatie voor derden.  

Rixt Heegsma, directeur/bestuurder Bibliotheken Mar en Fean

Rixt Heegsma

Directeur/Bestuurder

Rixt Heegsma

E-mail Rixt Heegsma

Arjen Brander

Bestuursadviseur

Arjen Brander

E-mail Arjen Brander

Mirjam Bakker

Manager Bibliotheken

Mirjam Bakker

E-mail Mirjam Bakker

Peter de Bruijn

Manager Bedrijfsvoering

Peter de Bruijn

E-mail Peter de Bruijn

Wiesje Eppinga

Programmamanager

Wiesje Eppinga

E-mail Wiesje Eppinga

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting Bibliotheken Mar en Fean houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Op de realisatie van de doelstellingen en de strategie, maar ook op het risicobeheer en het financieel beleid. Daarbij houdt de Raad van Toezicht rekening met de belangen van de mensen die bij de organisatie betrokken zijn. Ook wegen ze de belangen van de betrokkenen.

Leden raad van Toezicht

 • De heer ir. S.A.J. Haverkamp        
  vice-voorzitter en voorzitter governancecommissie.       
 • Mevrouw drs. I.S.A. Hollak-van Eerden       
  lid auditcommissie       
 • Mevrouw L.C. van der Meij, MSc       
  voorzitter commissie Mienskipsbiblioteek.       
 • Mevrouw mr. M.M. Spagnoletti       
  secretaris en lid op voordracht van de OR, lid commissie Mienskipsbiblioteek.       
 • De heer drs. H.G.J. Steur        
  voorzitter en lid governancecommissie.        
 • De heer drs. T.J. Wiersma        
  voorzitter auditcommissie.

Klokkenluidersregeling

Bij een vermoeden van een misstand of onregelmatigheid waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, kan advies ingewonnen worden bij het Huis voor Klokkenluiders.

Download Klokkenluidersregeling

Adres

Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Wijde Noorderhorne 1
8601 EA  Sneek

 • (0515) 577156
 • info@bmf.nl
 • NL75RABO0335412289
 • KvK: 56928483
 • BTWnr: NL852365883B01

Stichting Bibliotheken Mar en Fean maakt deel uit van het Fries Bibliotheken Netwerk, een samenwerkingsverband van vijf basisbibliotheken en Bibliotheekservice Fryslân.