Privacyverklaring

Hoe gaan wij als Bibliotheek om met uw gegevens? Dit kunt u lezen in onze privacyverklaring. Ook vindt u onderaan deze pagina ons privacybeleid en -reglement.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan Stichting Bibliotheken Mar en Fean verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Bibliotheken Mar en Fean is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die u bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voorletters, roepnaam (alleen bij jeugdleden) en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres (niet verplicht)
 • IBAN en BIC
 • gegevens over uw legitimatiebewijs (soort en nummer)
 • leenhistorie/leengegevens
 • uw persoonlijke voorkeuren/interesses
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld via de website en door persoonlijk of telefonisch contact)

Gegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bibliothekenmarenfean.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom hebben we gegevens nodig

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verwerkt uw persoonsgegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap;
 • om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 • om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden;
 • om onze diensten te optimaliseren;
 • om u extra diensten en voordelen aan te bieden;
 • om u te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Stichting Bibliotheken Mar en Fean;
 • om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om onze diensten te optimaliseren, in het bijzonder door u door middel van online vragenlijsten in de gelegenheid te stellen uw mening te geven over onze dienst-verlening;
 • om onze eigendommen en de veiligheid van onze leden, medewerkers en bezoekers te beschermen.
 • om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via vacaturesite Werken in Friesland, e-mail, post, de sollicitatieformulieren op onze website of via social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we uitsluitend om contact met u op te nemen ten behoeve van onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen.

Hoelang bewaren we gegevens

Stichting Bibliotheken Mar en Fean zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met u goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Toegangscontrole en beveiliging

Wij maken gebruik van cameratoezicht ter bescherming van eigendommen en/of de veiligheid van personen die zich in onze panden bevinden. Wij bewaren deze beelden niet langer dan nodig, in ieder geval niet langer dan 4 weken, tenzij een langere bewaartermijn nodig is om een geconstateerd incident af te handelen.

Delen met anderen

Stichting Bibliotheken Mar en Fean verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden:

Bij interbibliothecair leenverkeer
U kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere Bibliotheken. Mocht u een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van uw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende Bibliotheek (waaronder naam en pasnummer). Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens ligt bij deze externe Bibliotheek. U kunt desgewenst bij de betreffende Bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Bij aanmelding bij www.bibliotheek.nl

Via de website bibliotheek.nl kunt u gebruik maken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door de Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dient u op de website een account aan te maken. Op het moment dat u een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geeft u toestemming voor het verstrekken van uw lidmaatschapsgegevens door onze Bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacybeleid.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via de website van Stichting Bibliotheken Mar en Fean terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor u van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde partij te raadplegen.

Overige derden

In sommige gevallen (afhankelijk van de omstandigheden en de relatie die we met u hebben) delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:
• Overheidsinstanties zoals de belastingdienst en toezichthouders.
• Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en clouddienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
• Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker in de zin van de AVG zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

In kaart brengen websitebezoek

Cookies

Stichting Bibliotheken Mar en Fean gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zichzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg daarvoor de privacyinstellingen van uw browser.

Adobe Analytics

Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe Systems Inc. om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat er wordt voldaan aan de eisen die de AVG aan deze verwerking stelt. Mocht u niettemin toch niet willen dat uw websitebezoek via Adobe Analytics wordt gemeten, dan kunt u dit in de cookie-instellingen van uw browser blokkeren.

Marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op uw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening).
Als u niet wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kunt u dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Beveiliging

Stichting Bibliotheken Mar en Fean neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Bibliotheken Mar en Fean. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Bibliotheken Mar en Fean, zover dat op grond van hun functie noodzakelijk is. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, aan te passen of te (laten) verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. U kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar info@bibliothekenmarenfean.nl. Stichting Bibliotheken Mar en Fean zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP. Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.
 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.

Stichting Bibliotheken Mar en Fean kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij brengen u dan op de hoogte van de wijziging(en) aan onze privacyverklaring en ook bieden we u de kans om uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheken Mar en Fean
Wijde Noorderhorne 1
8601 EA  Sneek
info@bmf.nl